Privacy & cookie policy

Jouw privacy is belangrijk voor Vandenbroucke Hout. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat we de gebruiker om persoonlijke informatie vragen. Deze informatie gebruiken we enkel in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Vandenbroucke Hout, Noendreef 1A, 
8730 Beernem of via info@vandenbroucke.be. We respecteren jouw privacy en zullen nooit jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vandenbroucke Hout, Noendreef 1A, 
8730 Beernem. Of via info@vandenbroucke.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Vandenbroucke Hout kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen. Deze zijn van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer terechtkomen. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. We gebruiken deze mini-bestandjes of cookies niet om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gebruikersgegevens en GDPR

Vandenbroucke Hout verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent jouw privacy, kunt u terecht bij Lieve Van Kerrebroeck op info@vandenbroucke.be

Verwerkingsdoeleinden

Vandenbroucke Hout verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer. Dit betreft onder andere klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, delen we de persoonsgegevens van de klant met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vandenbroucke Hout verbonden zijn.

Vandenbroucke Hout garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende een bepaalde termijn. Dit is noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan de klant een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vandenbroucke.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht over privacy

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Vlot bereikbaar langs de E40

Op slechts 2 minuten rijden van de afrit Beernem (E40) zijn we zeer vlot bereikbaar vanuit alle richtingen.

Inladen, zo gebeurd

Rij met je voertuig tot aan het magazijn om jouw materialen in te laden.

Aan huis geleverd

We komen jouw bestelling ook thuis leveren als je dat wil. Onze ervaren chauffeurs zorgen voor een perfecte aflevering.

Ontdek hoe wij aan huis leveren